ENERGYMARKET365

Tedarikçi ve Tüketicilerin Buluşma Platformu

İndirimli Elektrik SözlüğüA


Açma Kesme Bedeli: Dağıtım şirketinin enerji kesme ve açma işlemlerine karşılık müşteriden aldığı bedeldir.

Aktif Enerji: Aktif gücün zaman ile çarpımından elde edilen elektrik enerjisidir. Ölçü birimi kWh olarak kabul edilir.

Aktif Enerji Bedeli: Elektrik şebekesinden iletilen aktif gücün zaman ile çarpımından elde edilen elektrik enerjisinin yalın bedelidir.

Aracı Banka: Fatura ödeme ve teminat işlemlerinin yürütülmesi amacıyla piyasa katılımcıları tarafından kullanılan banka.

Avans Ödeme: Gün öncesi dengeleme kapsamında bir gün öncesinde ticareti yapılan elektrik enerjisine ilişkin fatura kesilmeksizin yayınlanan avans ödeme bildirimine istinaden gerçekleştirilen ödemedir.

B

Bağlantı Gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün, kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güç miktarı.

Bağlantı Noktası: Piyasa katılımcılarının bağlantı anlaşmaları uyarınca iletim ya da dağıtım sistemine bağlandıkları saha noktalarıdır.

Bağlantı/ Sistem Kullanım Anlaşması: Üretim şirketi, otoprodüktor grupları, dağıtım şirketi yada tüketicilerin iletim sistemine yada dağıtım sistemine erişmelerini yada bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcının özgü koşul ve hükümleri kapsayan anlaşma.

Belediye Tüketim Vergisi: Aktif Enerji ve Kayıp Kaçak Bedeli üzerinden ticarethaneden %5, sanayiden %1 oranında alınarak müşterinin bağlı olduğu belediyeye iletilen bedeldir.

Birim Satış Fiyatı: TEİAŞ’ın tedarikçiden satın alacağı 1 kWh elektrik enerjisi için ödeyeceği vergi, fon, masraflar vb. hariç birim satış fiyatıdır.

Blok Alış Teklifi: Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının, bir sonraki günün birden fazla ardışık saati için geçerli, kapsadığı zaman dilimi için ortalama fiyat ve miktar bilgilerini içeren aktif elektrik enerjisi alış teklifleridir.

Blok Satış Teklifi: Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının, bir sonraki günün birden fazla ardışık saati için geçerli, kapsadığı zaman dilimi için ortalama fiyat ve miktar bilgilerini içeren aktif elektrik enerjisi satış teklifleridir.

Belediye Tüketim Vergisi (BTV): Elektrik enerjisi perakende satış bedeli ve kayıp kaçak bedelinin toplamı üzerinden mesken ve ticarethane aboneleri için %5, sanayi aboneleri için %1 oranında alınır. 

C-Ç

Çok Zamanlı Tarife: Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için farklı fiyat uygulanan tarifedir. Gündüz dönemi: 06:00-17:00 Puant dönemi: 17:00 – 22:00 Gece dönemi: 22:00 – 06:00

D

Dağıtım Bağlantı Bedeli: Dağıtım şirketinin müşteriyi dağıtım şebekesine ilk kez bağlarken yaptığı masraflara karşılık aldığı bedeldir.

Dağıtım Bedeli: Dağıtım şirketinin hizmetlerine karşılık toplam elektrik tüketimi üzerinden tahakkuk eden bedeldir.

Dağıtım Bölgesi: Elektrik Piyasası Mevzuatı uyarınca bir dağıtım lisansında tanımlanan bölgeye verilen isimdir. Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölge olarak da bilinir.

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişi: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan dağıtım lisansı sahibi şirketler ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiliklerdir

Dağıtım Sistemi Teknik Kaybı: Kayıp katsayıları hakkında EPDK kararı hükümlerine göre uygulanan dağıtım sistemi üzerindeki teknik enerji kaybıdır.

Dağıtım Sistemi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesidir.

Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden yapılan nakil işlemidir.

Dağıtım Sistem Kullanım Bedeli: Dağıtım şirketinin açma-kapama, arıza, bakım, onarım gibi hizmetlerine karşılık toplam kWh tüketiminin, dağıtım sistem kullanım bedeli fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel.

Dağıtım Şirketleri: Başka şirket veya kişiler tarafından üretilen elektriği tüketicilere dağıtmakla ve bu dağıtım hatlarının düzenlenmesini, arızaların tamirini, bakımını yapmakla görevlidirler. Belirlenen bölgelerindeki elektrik dağıtımını sağlarlar.

Değerleme Katsayısı: Piyasa katılımcılarından talep edilen nakit dışı teminatların TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak katsayıdır.

Dengeleme Güç Piyasası: Arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacına hizmet etmek üzere, 15 dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasasıdır.

Dengeleme: Elektrik enerjisi arz ve talebini dengede tutmak amacıyla yürütülen faaliyetlerdir.

E

Elektrik Enerjisi Fonu: Enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüd, proje ve denetim faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Aktif Enerji ve Kayıp Kaçak Bedeli üzerinden % 1 oranında alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilen bedeldir.

Elektrik Piyasası Mevzuatı: Elektrik piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları belirleyen mevzuattır.

Enerji Fonu Bedeli: Elektrik Piyasası Kanunu 11. maddesinde değişiklik yapılmasına dair 5784 sayılı kanun ve 09.07.2008 kabul tarihli değişikliğe göre indirimli perakende elektrik enerjisi satış bedeli üzerinden alınan paydır.

Esnek Satış Teklifi: Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının, bir sonraki gün için, belirli bir saat ile ilişkili olmayan, saatlik aktif elektrik enerjisi satışına ilişkin sunmuş oldukları tekliflerdir.

Elektrik Kesme Bağlama Bedeli: Dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin elektriğinin kesilmesi ve tekrar açılması durumunda faturaya yansıtılan bedeldir.

Elektrik Tüketim Vergisi: Müşterinin, abonelik bölgesinde hizmet veren belediye için aktif enerji bedeli tüketim tutarı üzerinden hesaplanan tarifeye göre alınan vergi.

EÜAŞ: Elektrik Tüketim Anonim Şirketi

F

Fatura Dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00.00’da başlayıp, aynı ayın son günü saat 24:00’de biten süreyi ifade eder.

Fider: Bir merkez barasından müşteri veya müşteriler grubuna enerji taşıyan hat veya kablo çıkışı.

Fiyat Bölgesi: Dengeleme güç piyasası kapsamında bir uzlaştırma dönemi için aynı saatlik marjinal fiyata sahip teklif bölgelerinin tamamıdır.

G

Gece: Elektrik kullanımında 22:00-06:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman aralığıdır.  bakımından 06:00-17:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman aralığıdır.

Gündüz: Elektrik kullanımı bakımından 06:00-17:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman aralığıdır.

Güç Aşım Bedeli: Çift terimli sanayi abonelerinin sözleşmede belirtilen anlaşma gücünü aşmaları durumunda, aştıkları miktar üzerinden faturlandırılan bedeldir.

Güç Bedeli: Çift terimli sanayi abonelerinden anlaşma gücüne bağlı olrak alınan KW birim bedelidir. 

H

I-İ


İkili Anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında veya lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisinin alınıp satılmasına dair yapılan ticari anlaşmalara verilen isimdir.

İletim Bağlantı Bedeli: TEİAŞ’ın müşteriyi iletim şebekesine ilk kez bağlarken yaptığı masraflara karşılık aldığı bedeldir.

İletim Bedeli: TEİAŞ’ın hizmetlerine karşılık toplam elektrik tüketimi üzerinden tahakkuk eden bedeldir.

İletim Kapasitesi: İletim sisteminin herhangi bir noktasından gönderilebilen/alınabilen megavat cinsinden (MW) elektrik enerjisi güç miktarıdır.

İletim Sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesine verilen genel isimdir.

İletim Sistemi Kullanım Bedeli: Dağıtım şirketinin iletim hizmetlerine karşılık toplam kWh üzerinden iletim şirketine (TEİAŞ) ödediği bedeldir.

İndirimli elektrik: Aylık belli bir oranın üzerinde elektrik tüketen abonelerin, aboneeliklerini farklı bir tedarikçiye taşıyabildiği sistemdir. Serbest tüketici konumunda olan bu tüketiciler, tıpkı cep numaralarının hattını farklı bir operatöre taşıyabildikleri gibi, elektrik tedarikçilerini de değiştirebiliyor. 

İndirimli elektrik kullanımı: Serbest tüketici statüsündeki tüketicilerin özel elektrik tedarik şirketleri aracılığıyla aldıkları elektrik hizmetidir. Aboneler elektriği Tedaş birim fiyat üzerinden indirimli kullanır.

J

K


KDV: Elektrik enerjisi tüketimi bedeli, enerji fonu, TRT payı, BTV ve sair giderler üzerinden hesaplanarak %18 (yüzde onsekiz) oranında alınan katma değer vergisidir.

Kayıp Kaçak Bedeli: Elektrik şebekesinde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kayıpların karşılanması için dağıtım şirketi tarafından tahakkuk ettirilen bedeldir.

Kilowatt saat (kwh) Elektrik faturanızın tutarının hesaplanması için kullanılan birimdir.

L

Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için ilgili mevzuat uyarınca kurul tarafından verilen izin

M

Müşteri: Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar yoluyla hizmet alan tüketici.

N

Nihai Birim Satış Fiyatı: Tarifeler yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle perakende satış fiyatı hariç, diğer tüm bedel, vergi, fon ve masrafın (örneğin sistem kullanım bedeli, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi, KDV) eklenmesi ile hesaplanacak olan birim satış fiyatıdır.

Nihai Piyasa Takas Fiyatı (NPTF): Belli bir saat ve belli bir teklif bölgesi için, teklif bölgeleri arasındaki iletim kısıtları dikkate alınarak belirlenen saatlik elektrik enerjisi alış-satış fiyatıdır.

O - Ö

Organize Toptan Elektrik Piyasası: Elektrik enerjisi, kapasitesi ya da bunların türev ürünlerinin toptan alış-satışının gerçekleştirildiği ve piyasa ve/veya sistem işletmecisi tarafından işletilen gün öncesi piyasası, dengeleme güç piyasası, yan hizmetler gibi elektrik piyasalarına verilen isimdir.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS): Sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara istenilen formatta sunulması amacıyla, TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan sistemdir.

Ölçüm Sistemi: Sayaçlar, ilgili iletişim teçhizatı, ölçü trafoları (gerilim ve akım trafoları), ve kabloları içeren ölçüm teçhizatının tümüdür.

P

Perakende Satış Hizmet Bedeli: Tedarik Şirketlerinin müşterilere sağladıkları faturalama ve tahsilat hizmetleri ile tüketici hizmetleri merkezi aracılığıyla verdikleri hizmetlere karşılık belirlenen bedeldir.

Perakende Satış Şirketi ne demektir?

Serbest tüketicinin elektriğini sağlayan ve piyasa işletmecisi tarafından kendisine iletilen tüketim bilgilerini müşteriye faturalamakla yükümlü kuruluş.

Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, perakende satış hizmetleri ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerji ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerji piyasası.

Piyasa Katılımcısı: Yönetmelikte tanımlanan lisans sahibi tüzel kişilerdir.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM): Görev ve sorumlulukları kanunda ve yönetmelikte belirlenen ve gün öncesi planlama/gün öncesi piyasası ve uzlaştırmayı çalıştırmakla görevli birimdir.

PSH Sayaç Okuma Bedeli: Dağıtım şirketinin gerçekleştirdiği sayaç okuma hizmeti karşılığı olarak tahsil edilen ve elektrik tedarikçisi tarafından ilgili dağıtım şirketine ödenen, elektrik tüketicisinin sayacnın okunma bedelidir.

Puant: Elektrik kullanım zamanlarına göre 17:00-22:00 saatleri arasındaki tüketime denk gelen zaman dilimine denir.

R

Reaktif Bedeli: Reaktif enerji uygulamasına tabi olan müşteriler için reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması durumunda dağıtım şirketi tarafından alınan bedeldir.

Reaktif Enerji: Elektrik devrelerinde, akımla gerilimin aynı fazda olmaması sebebiyle kaybedilen enerji miktarıdır.

Reaktif Güç: Elektrik akımının gerilime göre 90° faz farklı, iş görmeyen ve kVAr birimi ile ölçülen güç

S

Sayaç Sökme Takma Bedeli: Sayacın sökülmesi ve takılması durumunda dağıtım şirketlerine tüketici tarafından ödenen bedel.

Serbest Tüketici: EPDK tarafından belirlenen serbest tüketici limitinden daha fazla elektrik kullanımı olan abonelere Serbest Tüketici denir. Bu kişiler elektrik tedarikçisini seçme ve indirimli elektrik hakkına sahiptir.

Serbest Tüketici Limiti: Serbest tüketici statüsüne geçebilmek için EPDK tarafından belirlenmiş elektrik enerjisi tüketim miktarı.

Sayaç Okuma Bedeli: Dağıtım şirketlerinin sayaç okuma hizmetlerine karşılık aldığı bedeldir. Bu bedel tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için abone grubu ve bağlantı durumu dikkate alınarak okuma başına belirlenmektedir.

Satış Bedeli: Taraflarca üzerinde mutabık kalınan birim satış fiyatı ile ilgili tüketim dönemine ait satış miktarının çarpılması sonucu hesaplanacak olan toplam bedeldir.

Sekonder Frekans Kontrol Kapasitesi: İşletme yedeğinin, frekans kontrolü amacı ile kullanılan primer frekans kontrol yedeğinin serbest kalması, frekansın nominal değerine geri dönebilmesi ve komşu elektrik şebekeleriyle olan toplam elektrik enerjisi alışverişinin programlanan düzeyde tutulabilmesinin sağlanması için, sekonder kontrol sistemi vasıtasıyla kullanılan ve bu işlem için yeterli olacak şekilde seçilen kısmıdır.

Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisini, bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilecek gerçek veya tüzel kişidir.

Serbest Tüketici: EPDK tarafından belirlenen serbest tüketici limitinden daha fazla elektrik kullanımı olan abonelere Serbest Tüketici denir. Bu kişiler elektrik tedarikçisini seçme ve indirimli elektrik hakkına sahiptir.

Serbest Tüketici Limiti: Serbest tüketici statüsüne geçebilmek için EPDK tarafından belirlenmiş elektrik enerjisi tüketim miktarı.

Ş

T


Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içeren düzenlemeleri.

Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansına sahip şirketlerine verilen genel isimdir.

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Tek Zamanlı Tarife: Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için tek fiyat uygulanan tarifedir.

TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi

Toptan Elektrik Piyasası: Elektrik enerjisi, kapasitesi ya da bunların türev ürünlerinin toptan alış-satışının gerçekleştirildiği; ikili anlaşmalar piyasası ya da piyasa ve/veya sistem işletmecisi tarafından organize edilen gün öncesi piyasası, dengeleme güç piyasası, yan hizmetler gibi elektrik piyasalarıdır.

Toptan elektrik satış şirketleri: EPDK tarafından toptan elektrik satış lisansı verilmiş olan  şirketlerdir.

TRT Payı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu giderlerinin karşılanması amacıyla, elektrik tüketicilerinden tahsil edilen bedeldir.  

Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketici.

U-Ü

Üç zamanlı tarife Gündüz: 06:00-17:00 arasındaki zaman dilimi, Puant: 17:00-22:00 arası puant tarifesi, Gece: 22:00-06:00 arasındaki zaman dilimini ifade eder.

Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi.

Üretim şirketi: Sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve ürettiği elektriğin satışıyla iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişi. 

W

V

Y


Yan hizmetler: İletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilerce sağlanan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetler.


ZCopyright © 2014 energyMARKET365