ENERGYMARKET365

Tedarikçi ve Tüketicilerin Buluşma Platformu

Fatura Nasıl Okunur?1. Seri Sıra No:
 Tüketicinin kayıtlı olduğu dosyadaki sırasını gösteren numara

2. Sözleşme Hesap No: TRT Payı: TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif ve kayıp kaçak bedellerinin toplamı üzerinden 2% oranında alınan ve TRT’ye iletilen bedeldir.Tesisata ait aboneye verilen numaradır. Bununla fatura ödemeleri, çağrı merkezinden sorgulama yapılabilir, otomatik ödeme talimatı verilebilir ve hesap üzerindeki diğer işlemlerde bu numara gerçekleştirebilir.  

3. Tekil Kod/ Tesisat No: Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemine kaydı için de kullanılan münhasır kayıt kodu

4. Tüketici No: Sözleşme sırasında tüketiciye enerji kullandığı tesisat için verilen abonelik numarası. 

5. Tüketici Grubu: Tarife grubunu ve abone tipini ifade eder


Tüketim Bilgileri

6. Tek Zaman: Toplam tüketim miktarı üzerinden (T0); tek bir birim fiyat kullanılarak hesaplama yapılarak belirlenen bedeldir. 

7. Gündüz: Elektrik kullanımında 06.00-17.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir.  

8. Puant: Elektrik kullanımında 17.00-22.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir.    

9. Gece: Elektrik kullanımında 22.00-06.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir.  

10. Trafo Boşta Kayıp Bedeli: Ölçüsü alçak gerilim tarafından yapılan trafolu müşterilerden trafo etiket değeri doğrultusunda; EPDK kayıp katsayıları hesaplama metodolojisi kullanılarak hesaplanan bedeldir.

11 - 12. Endüktif-Kapasitif: Dağıtım şirketleri enerjinin kalitesini temin ve sistemden daha fazla güç iletebilmek için abonenin güç durumuna göre kompanzasyon tesisini zorunlu kılmaktadır. Teknik olarak doğru olan bu uygulamada, teknik şartnamelere ve işletme kurallarına uyulmazsa aktif enerji bedeli yanında endüktif ve kapasitif güç bedeli de ödemek zorunda kalınabilir.

13. Fatura Edilen Reaktif: Abonenin kWh cinsinden aktif tüketim miktarının EPDK’nın belirlediği aktif/reaktif oranlarının aşılması halinde tahakkuk ettirilen bedeldir. 


Birim Fiyatlar

14. Tek Zaman: Toplam tüketim miktarı üzerinden (T0); tek bir birim fiyat kullanılarak hesaplama yapılarak belirlenen bedeldir.   

15. Gündüz: Elektrik kullanımında 06.00-17.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir. 

16. Puant: Elektrik kullanımında 17.00-22.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir. 

17. Gece:  Elektrik kullanımında 22.00-06.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir. 

18. Güç Aşımı:  Çift terimli müşterilerin sözleşme gücü üzerinde güç çekmesi durumunda; sözleşme gücünü aşan güç üzerinden hesaplanan bedeldir.

19. İletim:  Yüksek gerilim şebekesinin işletilmesine yönelik ihtiyaç duyulan işçilik, bakım, onarım, malzeme gibi işletme maliyetleri ile üretilen elektriğin iletilebilmesi için tesis edilmiş olan indirici merkezler, hatlar ve tamamlayıcı tesislerin inşası için yapılan yatırımların amortisman/itfa ve finansman maliyetleridir.

20. Dağıtım:  Orta ve alçak gerilim şebekesinin işletilmesine yönelik ihtiyaç duyulan işçilik, bakım, onarım, malzeme gibi işletme maliyetleri ile üretilen elektriğin dağıtılabilmesi için tesis edilmiş olan indirici merkezler, hatlar ve tamamlayıcı tesislerin inşası için yapılan yatırımların amortisman/itfa ve finansman maliyetleridir. 

21. Perakende Satış Hizmet Bedeli:  Görevli tedarik şirketleri tarafından elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan faturalama ve tahsilat hizmetleri ile tüketici hizmetleri merkezi aracılığıyla verilen hizmetlerin bedelidir. 

22. PSH Sayaç Okuma Bedeli: Tüketilen elektrik enerjisinin belirlenmesi için elektrik sayacı üzerinde yapılan endeks tespitine yönelik hizmet bedelidir.  

23. Borçtan K/B Bedeli: Müşterinin borcundan dolayı enerji kesim açma işlemleri için ve abonelik devir işlemlerinde elektriğin bağlantısı ve kullanıma açılması için alınan bedeldir.


Diğer

24. (+/-) Tutar:  Herhangi bir sebep ile müşteriye sonradan tahakkuk ettirilen bedeldir.

25. Gecikme Zammı Bedeli: Faturanın son ödeme tarihinden sonraki bir tarihte ödenmesi sonucu müşteriden alınan faiz bedelidir. 

26. Per. Abon. K/B Bedeli: Müşterinin borç haricinde enerjisini kestirmek istemesi durumunda tahakkuk ettirilen bedeldir.


Vergi/ Fonlar

27. Enerji Fonu: Enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla aktif enerji tüketim tutarı üzerinden 1% oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde enerji fonuna aktarılan bedeldir. 

28. TRT Payı: TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif ve kayıp kaçak bedellerinin toplamı üzerinden 2% oranında alınan ve TRT’ye iletilen bedeldir.

29. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi: Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin mükellefi, elektrik ve havagazını tüketenlerdir. Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve vergi dairesine yatırılmasından sorumludurlar.

30. KDV: Müşterinin enerji bedeli, belediye vergisi ve diğer muhtelif para ilaveleri üzerinden hesaplanan vergi bedelidir

31. Muhtelif Mahsup: Müşterinin TL olarak iade alacağının oluşan faturasından düşülen bedelidir. 

32. Önceki Dönem Yuvarlama Farkı: Önceki dönemde kuruş hanesini +/- yuvarlanması sonucu oluşan tutarın bir sonraki faturada göründüğü alandır. 

33. Yuvarlama Farkı: Faturadaki kuruş hanesinin 5’in üstünde olması halinde yukarı; 5’in altında olması halinde aşağıdaki tutara eşitlenmesidir. 

34. Damga Vergisi: Her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir ve resmi kurumlardan alınmamaktadır. Resmi kurumlarda damga vergisi alanında alınmayan vergi oranı eksi bedel olarak belirtilmektedir.


Copyright © 2014 energyMARKET365