ENERGYMARKET365

Tedarikçi ve Tüketicilerin Buluşma Platformu

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

 Ana Sayfa / BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

Fatura Hakkında

Elektrik faturam ne zaman tarafıma tebliğ edilmelidir?

Düzenlenen elektrik faturasında belirtilen son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketiciye tebliğ edilmelidir. Kanunen fatursa yazılı şekilde gönderilmelidir, ancak tüketici mail ile faturasını almayı talep ediyorsa mail olarak da bilgilendirilebilir.

Faturamı ödemediğim takdirde elektriğim ne zaman kesilir?

Son ödeme tarihine kadar ödemesini yapmayan tüketiciye tedarikçi tarafından yazılı olarak ikinci bildirimde bulunulur. Bu bildirimde, ikinci bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en az 5 (beş) iş günü içinde ödemenin yapılması aksi takdirde elektriğinin kesileceği belirtilir. Gerekli görüldüğü takdirde tedarikçi ek olarak farklı haberleşme kanalları ile bu bilgiyi iletebilir. Tüketici ikinci bildirimde belirtilen süre içinde de ödeme yapmazsa, bildirim tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde dağırım şirketi veya Teiaş tarafından tüketicinin elektriği kesilir

Faturayı geç ödersem gecikme zammı öder miyim?

Düzenlemeye tabi tarifelerle elektrik enerjisi satın alan tüketiciye zamanında ödemediği  borçları için görevli tedarik şirketi tarafından Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen oranı aşmamak üzere günlük gecikme zammı uygulanır. 

Bu sebeple elektriği kesilen tüketicinin ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ilgili tedarikçinin TEİAŞ veya dağıtım şirketine bildirmesi üzerine; a) İmar yerleşim alanında iki gün içerisinde, b) İmar yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde, elektrik enerjisi yeniden bağlanır. Bağlama işleminden sonra ilgili tüketiciye bağlama tarihi, saati ve son endeks değerine yer verilen bağlama bildiriminde bulunulur.

Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, tüketici tarafından ödenecek kesme-bağlama bedeli, kesme-bağlamanın TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından tedarik şirketine bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır.

Faturamın beklediğimden yüksek gelmesinin sebebi ne olabilir?

a)    Faturanızın tutarı, elektrik tüketim miktarınızın artması ya da azalması sonucu artmış ya da azalmış olabilir. Bunu faturadaki “tüketilen elektrik enerjisi miktarı”na bakarak ve önceki dönem faturanızla karşılaştırarak anlayabilirsiniz.

b)    Faturanızın tutarı, tüketim döneminizin görevli tedarik şirketince uzatılmış veya kısaltılmış olması sonucu artmış veya azalmış olabilir. Bunu faturadaki tüketime esas ilk endeks okuma ve son endeks okuma tarihleri arasındaki farka bakarak ve önceki dönem faturanızla karşılaştırarak anlayabilirsiniz. 

Hem tüketim miktarınızın artması ya da azalmasına hem de tüketim döneminizin uzatılmasına veya kısaltılmasına bağlı faturanızda meydana gelen artış veya azalışlar tüketim miktarının ve bedelinin hatalı hesaplanmasına ve uygulanması gereken tarifeden farklı bir tarife uygulanmasına sebep olmaz.

Buna karşılık, sayacınızın sizin kusurunuz dışında, hiç ya da doğru tüketim kaydetmemesi hali ile hatalı faturalandırma halinde fatura tutarınız veya tüketim miktarınız gerçeği yansıtmaz. Bu durumda faturayı düzenleyen görevli tedarik şirketine itiraz etmeniz gerekmektedir.

Faturamı kim düzenler?

Tedarikçi isminizin üzerinde bulunduğu faturanız, anlaşma yaptığınız tedarikçiniz tarafından gönderilir.

Aktif enerji bedeli nedir?

Perakende satış, elektrik enerjisinin tüketicilere satışıdır.  Perakende satış fiyatı elektrik enerjisinin kendi maliyeti, enerji alış-satışına ilişkin doğrudan maliyetler ve brüt kar marjı dikkate alınarak belirlenmektedir. İletim veya dağıtım şebekesinin işletilmesine, şebeke yatırımlarına, faturalandırmaya, sayaç okumaya vb. ilişkin maliyetler perakende satış fiyatları belirlenirken dikkate alınmamaktadır. Söz konusu faaliyetlere ilişkin maliyetler iletim, dağıtım, perakende satış hizmeti fiyatları içerisinde yer almaktadır.

Kayıp - Kaçak bedeli ve dayanağı nedir?

Kayıp-kaçak bedeli Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuat gereğince müşterilere tahakkuk ettirilmektedir. Kayıp-kaçak bedeli 2011 yılı itibariyle tanımlanmakta ve belirlenmekte olan bir bedel değildir. Bu bedel, daha önce perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketicilere, aktif enerji bedeli içerisinde 2011 yılı öncesinde de tahakkuk ettirilmiş bir bedeldir.

Tüketicilerin faturalarında yer alan “Perkande Satış Hizmet Bedeli” nedir?

Perakende satış hizmet bedeli Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre hesaplanmakta olup, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan, faturalama ve tahsilat gibi diğer hizmetler olarak tanımlanmıştır. Perakende satış hizmeti fiyatı perakende satış hizmeti maliyetini yansıtan bir fiyattır.

Tüketicilerin faturalarında yer alan “Dağıtım Bedeli” nedir?

Dağıtım faaliyeti, elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini gerçekleştirmek için gerekli olan tesis ve şebekenin tesisi ile bu tesislerin işletilmesi ve bakımını kapsamaktadır.

Tüketicilerin faturalarında yer alan “İletim Bedeli” nedir?

Dağıtım sistemi kullanıcılarına tahakkuk ettirilen iletim bedeli TEİAŞ tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere fatura edilen iletim tarife tutarının karşılanması için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına uygulanan birim fiyattır.

Tüketicilerin faturalarında yer alan “Trt Payının” yasal dayanağı nedir?

TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. . TRT payı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince %2''dir.

Elektrik enerjisi fonu nedir?

Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. Tedarikçiler bu bedeli faturalarında ayrıca gösterir ve tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal ettirirler. 

Belediye tüketim vergisi nedir?

Bu vergi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir. Söz konusu kanunun 34 üncü maddesinde "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir." Hükmü, 38 inci maddesinde "Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi alınır. 

Güvence bedeli nedir?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre güvence bedeli "görevli tedarik şirketi, , kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep edilebilmektedir.

Kesme – bağlama bedeli nedir?

Kesme-bağlama bedeli tüketicinin elektriğinin kesilmesi veya bağlanması aşamalarından sadece birinde uygulanan ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince Kurul tarafından belirlenen bir bedeldir.

Dağıtım bağlantı bedeli nedir?

Bağlantı tarifeleri; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantının kurulu gücü de dikkate alınarak hesaplanan ve bağlantının gerçekleştirilmesine ilişkin operasyonel maliyetleri içeren bedeldir.

Diğer Bedeller

Dağıtım bedeli: Tek veya çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerden dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden ve üretim faaliyetleri kapsamında üreticilerin dağıtım sistemine verdiği enerji miktarı üzerinden alınan kWh birim bedelidir.

Güç bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir. 

Güç aşım bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir. 

Reaktif enerji bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi olanlar için ilgili mevzuatta reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması halinde ve 12-16 ncı maddelerde belirtilen şartlar dahilinde uygulanan bedeldir. 

Emreamade kapasite bedeli: Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere uygulanan bedeldir. 

Sayaç okuma bedeli: Tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına abone, fatura ya da okuma başına uygulanan bedeldir.

Kayıp-kaçak bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcısı tüm tüketicilere uygulanan kWh birim bedelidir.

Faturamda belirtilen yuvarlama bedeli nedir?

Fatura tutarının kuruş hanesinin 0,5’in üstünde olması halinde yukarı, 0,5’in altında olması halinde aşağıya yuvarlanarak tutara eşitlenmesidir. 


Copyright © 2014 energyMARKET365