ENERGYMARKET365

Tedarikçi ve Tüketicilerin Buluşma Platformu

PİYASA İŞLEYİŞİ

 Ana Sayfa / PİYASA İŞLEYİŞİ


Piyasa İşleyişi
 
Mevzuat ve altyapı yönünden serbestleşme sürecine hazır olan ülkeler önemli gelişmeler göstermiştir. Tüm abone gruplarının tedarikçilerini seçebilmesi ve piyasadaki fiyatların arz ve talebe göre serbestçe belirlenmesinin amaçlandığı rekabetçi bir piyasa oluşmuştur.

Norveç 1997, İngiltere ve Almanya 1998, İsveç 1999, Danimarka  2003, İrlanda 2005, İzlanda 2006, İtalya ve Fransa 2007 yıllarında serbesteşme sürecine girmişlerdir. Türkiye’de elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilme süreci, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca 2013 yılı içinde son bölgelerin de özel sektöre devredilmesi ile sonuçlanmıştır.

30 Mart 2013 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlülüğe girmesi ile söz konusu perakende satış lisansları toptan satış lisansları ile birlikte tedarik lisansına dönüşmüş ve dağıtım şirketlerinden ayrışan görevli perakende satış şirketleri görevli tedarik şirketi adını almıştır.


Elektrik piyasasının serbestleşmesinin ardaından serbest tüketici limiti kademeli olarak düşürülmüştür. Serbest tüketici limiti 2004 yılında 7,8 GWh, 2006 yılında 6,0 GWh, 2007 yılında 3 GWh, 2008 yılında 1,2 GWh, 2009 yılında 0,48 GWh, 2010 yılında 0,1 GWh ve 2011 yılında 0,03 GWh, 2012 yılında ise 25.000 kWh’a düşürülmüştür. 2014 Ocak’ta ise bu limit 4.500 kWh’e indirilmiştir. Uluslararası uygulamalar incelendiğinde serbest tüketici limitlerinin sıfıra indirilmesi ve piyasa açıklık oranının buna bağlı olarak artması ortalama olarak 6 sene sürmektedir. Türkiye’nin yaşadığı geçiş sürecinin de bu yapıya paralel bir süreç izlediği görülmektedir.

Elektrik sektöründe serbestleşmenin tamamen sağlanabilmesi için, tüm abone gruplarının birden çok tedarikçi arasından seçim yapabildikleri, elektrik fiyatının piyasadaki arz ve talebe göre serbestçe belirlendiği ve tedarikçi değişiminin müşteri için ek maliyet oluşturmadığı bir piyasa yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de elektrik tüketicileri, 2003 yılına kadar elektriklerini tek bir kurumdan almıştır. Bu yıldan sonra dağıtım, bölgelere ayrılarak özelleştirilmiştir. “Serbest Tüketici” kavramının ortaya çıkışıyla, her yıl EPDK tarafından belirlenen limitin üzerinde tüketimi olan aboneler, tedarikçilerini seçebilmeye başlamıştır.

EPDK Hakkında

EPDK’nın temel işlevi, enerji piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir.  Enerji piyasalarının serbestleşme ve yeniden yapılandırılma sürecinin bir parçası olarak 2001 yılında kurulmuştur. 4628 sayılı EPDK kanunu ile teşkilat ve görevleri düzenlenmiştir.

Başlıca görev ve yetkileri;

- Serbest tüketici tanımına ilişkin limitlerdeki indirimleri belirler ve  yeni limitleri yayımlar
- Tüketicilere güvenilir, kaliteli, kesintisiz ve düşük maliyetli elektrik enerjisi hizmeti verilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapar
- Piyasanın gelişimine bağlı olarak yeni ticaret yöntemleri ve satış kanallarının uygulanabilmesine yönelik altyapının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlar
- Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin eşitlik ve şeffaflık standartlarına uymalarını sağlamak için faaliyetlerini, uygulamalarını ve ilgili lisans hüküm ve şartlarına uyup uymadıklarını denetler.
- Rekabeti sağlamak için iştirakler arası ilişkilere ilişkin standartlar ve kurallar oluşturur
- Elektrik enerjisi üretiminde çevresel etkiler nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının ve yerli enerji kaynaklarının kullanımını özendirir
- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin toptan satış fiyat tarifesini, iletim tarifesini, dağıtım tarifeleri ile perakende satış tarifelerini inceler ve onaylar
- İletim, dağıtım, toptan satış ve perakende satış için yapılacak fiyatlandırmaların ana esaslarını tespit eder ve gerektiğinde ilgili lisans hükümleri doğrultusunda revize eder
- Otoprodüktör/ otoprodüktör gruplarının kendi veya ortaklarının ihtiyaçları dışında satışa sundukları elektrik enerjisi miktarına ilişkin yüzdeleri yayımlar ve gerektiğinde revize eder
- İletim ek ücreti oranını belirler ve iletim ek ücreti tutarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından tahsili ve Kuruma ödenmesine ilişkin düzenlemeleri yapar
- Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin denetlenmiş mali tablolarını inceler
- Kurul tarafından onaylanan tarife ve yönetmeliklere, lisans hüküm ve şartlarına ve Kurul kararlarına aykırı davranıldığı durumlarda,  idari para cezası verir ve lisansları iptal ettirir.


Copyright © 2014 energyMARKET365